Nařízení (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Nařízení Evropské unie (EU) 10/2011, které je nejpřísnějším a nejdůležitějším zákonem o potravinářských plastových výrobcích, má extrémně přísné a komplexní požadavky na normu limitů těžkých kovů pro výrobky přicházející do styku s potravinami a je ukazatelem větru v mezinárodních kontrola rizik bezpečnosti materiálu ve styku s potravinami.

food contact plastic

V roce 2011 bylo zveřejněno nové nařízení EU (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
15. ledna. Toto nové nařízení nabývá účinnosti 1. května 2011. Zrušuje směrnici Komise 2002/72/ES. Je jich několik
přechodná ustanovení a jsou shrnuty v tabulce 1.

stůl 1

Přechodná ustanovení

Do 31. prosince 2012  

Může akceptovat uvedení následujících produktů na trh

- materiály a předměty ve styku s potravinami, které byly v souladu se zákonem uvedeny na trh

Přechodná ustanovení podpůrných dokumentů FCM

před 1. květnem 2011 

Podpůrné dokumenty jsou založeny na základních pravidlech pro celkovou migraci a specifické zkoušky migrace stanovených v příloze směrnice 82/711/EHS.

Od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015

Podpůrný dokument pro materiály, předměty a látky uváděné na trh může být založen buď na nových migračních pravidlech uvedených v nařízení (EU) č. 10/2011 nebo na pravidlech stanovených v příloze směrnice 82/711/EHS

Od 1. ledna 2016

Podpůrné dokumenty vycházejí z pravidel pro testování migrace stanovených v nařízení (EU) č. 10/2011

Poznámka: 1. Obsah podpůrného dokumentu odkazuje na tabulku 2, D

Tabulka 2

A. Rozsah.

1. Materiál a předměty a jejich části sestávající výhradně z plastů

2. Plastové vícevrstvé materiály a předměty držené pohromadě lepidly nebo jinými prostředky

3. Materiály a předměty uvedené v bodech 1 a 2, které jsou potištěny a/nebo pokryty povlakem

4. Plastové vrstvy nebo plastové povlaky tvořící těsnění v uzávěrech a uzávěrech, které spolu s těmito uzávěry a uzávěrem tvoří sadu dvou nebo více vrstev z různých typů materiálů

5. Plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech

B. Výjimka

1. Iontoměničová pryskyřice

2. Guma

3. Silikony

C. Látky za funkční bariérou a nanočásticemi

Látky za funkční bariérou2

1. Mohou být vyrobeny s látkami, které nejsou uvedeny na seznamu Unie

2. Musí splňovat omezení pro vinylchloridový monomer přílohy I (SML: nezjištěno, 1 mg/kg v konečném produktu)

3. Nepovolené látky lze v potravinách používat v maximálním množství 0,01 mg/kg

4. Nesmí bez předchozího povolení patřit k látkám, které jsou mutagenní, karcinogenní nebo toxické pro reprodukci

5. Nesmí patřit do nanoformy

Nanočástice::

1. Měly by být posuzovány případ od případu, pokud jde o jejich riziko, dokud nebudou známy další informace

2. Látky v nanoformě se použijí pouze tehdy, jsou-li výslovně povoleny a uvedeny v příloze I

D. Podpůrné dokumenty

1. obsahuje podmínky a výsledky zkoušek, výpočtů, modelování, jiné analýzy a důkazy o bezpečnosti nebo zdůvodnění prokazující shodu

2. na požádání zpřístupní provozovatel podniku příslušným vnitrostátním orgánům

E. Celková migrace a specifický migrační limit

1. Celková migrace

- 10 mg/dm² 10

- 60 mg/kg 60

2. Specifická migrace (viz příloha I seznamu Unie – Pokud neexistuje žádný specifický migrační limit nebo jsou stanovena jiná omezení, použije se obecný specifický migrační limit 60 mg/kg)

Seznam unie

Příloha I – Monomer a aditivum

PŘÍLOHA I Obsahuje

1. Monomery nebo jiné výchozí látky

2. Aditiva s výjimkou barviv

3. Pomocné látky pro výrobu polymerů s výjimkou rozpouštědel

4. Makromolekuly získané mikrobiální fermentací

5. 885 povolená látka

Příloha II – Obecná omezení pro materiály a předměty

Specifická migrace těžkých kovů (mg/kg potravin nebo potravinových simulantů)

1. Baryum (钡) =1

2. Kobalt (钴) = 0,05

3. Měď (铜)= 5

4. Železo (铁) = 48

5. Lithium (锂) = 0,6

6. Mangan (锰)= 0,6

7. Zinek (锌) = 25

Specifická migrace primárních aromatických aminů (součet), Detekční limit 0,01 mg látky na kg potraviny nebo potravinového stimulantu

Příloha III – Simulanty potravin

10% ethanol 

Poznámka: V některých případech lze zvolit destilovanou vodu

Simulant jídla A

potraviny s hydrofilním charakterem

3% kyselina octová

Simulant jídla B

kyselé potraviny

20% ethanol 

Food Simulant C

potraviny do 20% obsahu alkoholu

50% ethanol 

Food Simulant D1

potraviny s obsahem alkoholu > 20 %.

mléčný výrobek

jídlo s olejem ve vodě

Rostlinný olej 

Food Simulant D2

potraviny mají lipofilní charakter, volné tuky

Poly(2,6-difenyl-p-fenylenoxid), velikost částic 60-80 mesh, velikost pórů 200nm

Food Simulant E

sušená strava

Příloha IV – Prohlášení o shodě (DOC)

1. vydává provozovatel podniku a obsahuje informace uvedené v PŘÍLOZE IV3

2. v jiných fázích uvádění na trh než ve fázi maloobchodu musí být DOC k dispozici pro plastové materiály a předměty, výrobky z mezistupňů jejich výroby, jakož i pro látky určené k výrobě

3. Musí umožňovat snadnou identifikaci materiálů, předmětů nebo výrobků z mezistupňů výroby nebo látek, pro které je vydáno

4. – Složení musí být známé výrobci látky a na požádání zpřístupněno příslušným orgánům

Příloha V – Zkušební podmínky

OM1 10d při 20 °C 20

Jakýkoli kontakt s potravinami ve zmrazeném a chlazeném stavu

OM2 10d při 40 °C

Jakékoli dlouhodobé skladování při pokojové teplotě nebo nižší, včetně zahřívání až na 70 °C po dobu až 2 hodin nebo zahřívání až na 100 °C po dobu až 15 minut

OM3 2h při 70°C 

Jakékoli kontaktní podmínky, které zahrnují zahřátí až na 70 °C po dobu až 2 hodin nebo až na 100 °C po dobu až 15 minut, po kterých nenásleduje dlouhodobé skladování v místnosti nebo při teplotě v chladničce.

OM4 1h při 100°C 

Vysokoteplotní aplikace pro všechny potravinové stimulanty při teplotě do 100 °C

OM5 2h při 100°C nebo při refluxu/alternativně 1h při 121°C 

Aplikace za vysokých teplot až do 121°C

OM6 4 h při 100 °C nebo při refluxu

Jakékoli podmínky kontaktu potravin s potravinovými stimulanty A, B nebo C při teplotě vyšší než 40 °C

Poznámka: Představuje nejhorší možný případ pro všechny simulanty potravin ve styku s polyolefiny

OM7 2h při 175°C

Vysokoteplotní aplikace s tučnými jídly překračujícími podmínky OM5

Poznámka: V případě, že technicky NENÍ možné provést OM7 s potravinovým simulantem D2, lze test nahradit testem OM 8 nebo OM9

OM8 Potravinový simulátor E po dobu 2 hodin při 175 °C a potravinový simulátor D2 po dobu 2 hodin při 100 °C

Pouze vysokoteplotní aplikace

Poznámka: Když není technicky možné provést OM7 s potravinovým simulantem D2

OM9 Potravinový simulant E po dobu 2 hodin při 175 °C a potravinový simulátor D2 po dobu 10 dnů při 40 °C

Vysokoteplotní aplikace včetně dlouhodobého skladování při pokojové teplotě

Poznámka: Když není technicky možné provést OM7 s potravinovým simulantem D2

 

Zrušení směrnice EU

1. 80/766/EEC, Směrnice Komise Metoda analýzy pro úřední kontrolu hladiny vinylchloridového monomeru v materiálu ve styku s potravinami

2. 81/432/EEC, Směrnice Komise Metoda analýzy pro úřední kontrolu uvolňování vinylchloridu materiálem a předmětem do potravin

3. 2002/72/ES, směrnice Komise týkající se plastových materiálů a předmětů pro potraviny

 

 


Čas odeslání: 19. října 2021